Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

24 June 2019

2.1
SL(5)418 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent) 2019
2.2
SL(5)419 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol a Dinas Casnewydd) 2019
2.3
SL(5)420 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Torfaen) 2019
3.1
SL(5)417 - Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) (Diwygio) 2019
4.1
WS-30C(5)133 - Rheoliadau’r Amgylchedd (Swyddogaethau Deddfwriaethol o Gyfarwyddebau) (Ymadael â'r UE) 2019
5.1
Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus David Lidington AS at Bruce Crawford MSP: Craffu seneddol ar gysylltiadau rhynglywodraethol a fframweithiau cyffredin
5.2
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
5.3
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Bil Deddfwriaeth (Cymru)
5.4
Llythyr gan y Gweinidog Addysg: Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôlraddedig) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
7
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) Y wybodaeth ddiweddaraf