Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

17 June 2019

2.1
SL(5)415 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2019
2.2
SL(5)416 - Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019
3.1
WS-30C(5)132 - Rheoliadau'r Amgylchedd a Materion Gwledig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
4.1
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Ewrop)
4.2
Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
4.3
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
6
Blaenraglen waith
7
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau): Adroddiad drafft
8
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft