Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

29 January 2020

2
Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas y Swyddogion Carchar
4
Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth
5
Ymchwiliad i’r prosesau ar gyfer rhyddhau cleifion o’r ysbyty: Cwmpas a dull gweithredu
7.1
Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn graffu gyffredinol gyda’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 3 Hydref 2019
7.2
Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)
9
Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth
10
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod yr adroddiad drafft
11
Sepsis: Crynodeb o'r ymgynghoriad