Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

22 January 2020

4.1
Llythyr gan y Cadeirydd at Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - diweddariad yn dilyn y sesiwn graffu ar gyllideb ddrafft y Gweinidog ar 8 Ionawr
4.2
Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch eglurhad am Asesiadau wedi'u Seilio ar Ddangosyddion a'u diben o fewn cyfrifiadau Setliad y Llywodraeth Leol
6
Ymchwiliad i addysg heblaw yn yr ysgol - Trafod y dystiolaeth
7
Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-2021 - Trafod yr adroddiad drafft