Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

11 June 2018

3.1
SL(5)219 - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymadael tua'r Dwyrain a'r Gorllewin wrth Gyffordd 33 (Capel Llanilltern) Caerdydd) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2018
3.2
SL(5)224 - Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) 2018
4.1
SL(5)220 - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) 2018
4.2
SL(5)221 - Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018
4.3
SL(5)217 - Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Microbelenni) (Cymru) 2018
5.1
SL(5)222 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) 2018
5.2
SL(5)223 - Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid a Phasbortau Anifeiliaid Anwes (Ffioedd) (Cymru) 2018
6.1
SL(5)218 - Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) (Diwygio) 2018
7.1
Gohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael)
7.2
Llywodraethiant yn y DU ar ôl Brexit – cysylltiadau rhynglywodraethol
7.3
Trafod Is-ddeddfwriaeth ac eithrio Offerynnau Statudol
9
Trafod y dystiolaeth: Y Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol
10
Bil yr UE (Ymadael): Y wybodaeth ddiweddaraf