Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

25 March 2019

2.1
SL(5)383 - Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2019
2.2
SL(5)397 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2019
2.3
SL(5)400 - The Civil Enforcement Of Parking Contraventions (County Of Monmouthshire) Designation Order 2019
2.4
SL(5)401 - The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County Borough of Caerphilly) Designation Order 2019
3.1
SL(5)382 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
3.2
SL(5)384 - Gorchymyn y Dreth Gyngor (Anheddau Esempt) (Diwygio) (Cymru) 2019
3.3
SL(5)385 - Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2019
3.4
SL(5)388 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 2019
3.5
SL(5)389 - Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) (Diwygio) (Cymru) 2019
3.6
SL(5)390 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2019
3.7
SL(5)394 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019
3.8
SL(5)405 - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) (Diwygio) 2019
3.9
SL(5)393 - Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019
3.10
SL(5)395 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019
3.11
SL(5)396 - Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar Drosiant) 2019
4.1
SL(5)386 - Rheoliadau Materion Gwledig, yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Bwyd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
5.1
SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
5.2
SL(5)372 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cynllun Esgeuluster Clinigol) (Cymru) 2019
6.1
WS-30C(5)125 - Rheoliadau Rheoliad (EC) rhif 1370/2007 (Rhwymedigaethau Gwasanaeth Cyhoeddus mewn Trafnidiaeth) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
7.1
Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol
7.2
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymuneadau at y Llywydd
7.3
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit: Rheoliadau Cymorth Gwaladol (Ymadael â'r UE) 2019
7.4
Llythyr ga y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019.
12
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y Dystiolaeth