Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

14 March 2019

3.1
Llythyr gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSCC) - CAMHS: Darpariaeth ar gyfer Cleifion Mewnol
3.2
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - CAMHS: Darpariaeth ar gyfer Cleifion Mewnol
3.3
Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Gwasanaethau CAMHS haen 4 ar gyfer cleifion mewnol yng Nghymru
3.4
Llythyr gan sefydliad Cymwysterau Cymru at y Gweinidog Addysg - Cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd
3.5
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg - Datblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru
3.6
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg - y Cod drafft ar Anghenion Dysgu Ychwanegol
3.7
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg - Gradd ar Wahân? Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor
3.8
Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Sesiwn friffio i'r Pwyllgorau ynghylch y model Asesu Effeithiau Cronnus
3.9
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-857 Dylid creu tasglu cenedlaethol ar gyfer iechyd meddwl plant
3.10
Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE gan Gomisiynydd Plant Lloegr, Comisiynydd Plant yr Alban, Comisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Plant Gogledd Iwerddon - Brexit a’i oblygiadau i blant
5
Craffu ar y Strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach - trafod y dystiolaeth
6
Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - trafod yr adroddiad drafft
7
Y Cod Drafft ar Anghenion Dysgu Ychwanegol - trafod yr ymatebion i'r ymgynghoriad
8
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â chyllidebau drafft - trafod yr adroddiad drafft
9
Amserlen Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)