Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

16 September 2020

3.1
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau ynghylch y camau sy’n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor ar ei ymchwiliad i Ofalwyr fis Tachwedd diwethaf
3.2
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22
3.3
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 16 Gorffennaf 2020
3.4
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 16 Gorffennaf 2020
3.5
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-966 Stopiwch yr Isafbris am Alcohol
3.6
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw
3.7
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw
3.8
Gwybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd i helpu ag ymchwiliad y Pwyllgor i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru
3.9
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch darpariaeth gofal plant ar gyfer plant gweithwyr hanfodol sydd o oedran ysgol dros gyfnod yr haf
3.10
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch yr amserlen i gael canlyniadau profion
3.11
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch yr amserlen i gael canlyniadau profion
3.12
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y cyhoeddiad ar warchod
3.13
Llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru yn dilyn sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor gyda’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.
3.14
Llythyr gan Dr Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru mewn ymateb i'r llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru
3.15
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Adroddiad Holden
5
COVID-19: Trafod y dystiolaeth
6
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
7
COVID-19: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar ei ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru