Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

29 January 2020

3.1
Gohebiaeth gan Tai Pawb, Sefydliad Tai Siartredig Cymru a Shelter Cymru ynghylch Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 16 Ionawr 2020
3.2
Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Gweinidog Cyllid a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch gwybodaeth ychwanegol am gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 21 Ionawr 2020
3.3
Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwybodaeth ychwanegol am gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 21 Ionawr 2020
3.4
Gohebiaeth gan Gymorth Cymru, Cartrefi Cymunedol Cymru a Chymorth i Ferched Cymru ynghylch y Grant Cymorth Tai a Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 – 22 Ionawr 2020
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw ac o eitemau 1 a 2 o’r cyfarfod ar 6 Chwefror 2020.
5
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth a’r materion allweddol.
6
Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): trafod yr amserlen ddrafft