Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

04 May 2022

3.1
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gyda chwestiynau dilynol ar waith cynllunio'r gaeaf yn dilyn y cyfarfod ddydd Iau 10 Chwefror
3.2
Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch cwestiynau dilynol ar waith cynllunio'r gaeaf yn dilyn y cyfarfod ddydd Iau 10 Chwefror
3.3
Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda at y Cadeirydd ynghylch cyllid ar gyfer parhau â'r gwasanaeth a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Cymru
3.4
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cyllid gan fyrddau iechyd ar gyfer parhau â'r gwasanaeth a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Cymru
3.5
Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch cyllid gan fyrddau iechyd ar gyfer parhau â'r gwasanaeth a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Cymru
3.6
Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch rôl byrddau iechyd o ran diogelu menywod a phlant sy'n cael profiad o gam-drin domestig neu sydd mewn perygl o hynny
3.7
Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch rôl byrddau iechyd o ran diogelu menywod a phlant sy'n cael profiad o gam-drin domestig neu sydd mewn perygl o hynny
3.8
Llythyr at gadeiryddion pwyllgorau'r Senedd gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch ei raglen ymgysylltu ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2023-24 Llywodraeth Cymru sydd ar ddod
3.9
Llythyr at gadeiryddion pwyllgorau'r Senedd gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
3.10
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch grantiau cyfleusterau i'r anabl
3.11
Ymateb gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Cadeirydd ynghylch grantiau cyfleusterau i'r anabl
3.12
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch gwasanaethau anhwylderau bwyta yng Nghymru
5
Anghydraddoldebau iechyd meddwl: trafod y dystiolaeth
6
Blaenraglen Waith