Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

06 December 2017

4.1
Llythyr a nodyn briffio gan Gomisiynydd y Gymraeg ynglŷn â darpariaeth addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg
4.2
Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch Bagloriaeth Cymru
6
Sesiwn graffu ar ddatblygu'r cwricwlwm newydd – trafod y dystiolaeth
7
Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - ystyried yr adroddiad drafft
8
Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol - ystyried yr ymateb gan Lywodraeth Cymru