Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

11 December 2019

6.1
Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch amserlen y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – 4 Rhagfyr 2019
6.2
Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y sesiwn graffu ddiweddar ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 5 Rhagfyr 2019
6.3
Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymgynghoriad ar newidiadau i drefniadau llywodraethu gweithredol mewn prif gynghorau – 5 Rhagfyr 2019
6.4
Gohebiaeth gan Grŵp Gweithredu Celestia ynghylch materion diogelwch tân yn natblygiad Celestia – 5 Rhagfyr 2019
6.5
Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar fudd-daliadau yng Nghymru – 5 Rhagfyr
6.6
Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ynghylch gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 7 Tachwedd – 6 Rhagfyr 2017
7
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
8
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth