Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

23 May 2019

2.1
Nodyn ar gyfer y Digwyddiad Rhanddeiliaid: Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus
2.2
Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
5
Trafodaeth ar y Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus
6
Adroddiad Drafft: Gorchmynion Prynu Gorfodol yng Nghymru
7
Llythyr drafft: Adolygiad Williams o’r Rheilffyrdd
8
Blaenraglen Waith