Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

16 May 2018

4.1
Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion
4.2
Llythyr at y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant - Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd
6
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – trafod y dystiolaeth
7
Blaenraglen waith – dull y Pwyllgor o weithredu yn ystod ei ymchwiliad i statws Bagloriaeth Cymru