Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

24 February 2020

2.1
SL(5)497 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020
2.2
SL(5)500 - Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2020
2.3
SL(5)498 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020
3.1
SL(5 494 - Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) (Diwygio) 2020
3.2
SL(5)495 - Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2020
4.1
SL(5)491 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020
5.1
Llythyr gan y Prif Weinidog: Y newid yng nghyfansoddiad Cymru
5.2
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd: Tynnu Offerynnau Statudol yn ôl
5.3
Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi: Ymgysylltu â’r deddfwrfeydd datganoledig
5.4
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol y DU - Rheoliadau Cyllido, Rheoli a Monitro Taliadau Uniongyrchol (Diwygio) 2020
5.5
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol ar draws y DU – Rheoliadau’r Rheolau ar gyfer Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Diwygio) 2020
7
Trafod ymchwiliad yn y dyfodol
8
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol - dull craffu