Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

27 March 2023

2.1
SL(6)337 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trefniadau Pryderon, Cwynion ac Iawn) (Cymru) (Diwygio) 2023
3.1
SL(6)332 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2023
3.2
SL(5)335 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Cludo) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2023
3.3
SL(6)336 - Rheoliadau’r Weithdrefn Dyletswydd Gonestrwydd (Cymru) 2023
3.4
SL(6)338 - Rheoliadau Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (Diwygiadau a Dirymiadau Canlyniadol, Atodol a Deilliadol) (Is-ddeddfwriaeth) 2023
3.5
SL(6)339 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiadau Poblogaeth) (Cymru) (Diwygio) 2023
3.6
SL(6)340 - Gorchymyn Contractau Adeiladu (Eithrio) (Cymru) 2023
4.1
SL(6)330 - Gorchymyn Datblygu Arbennig Cynllunio Gwlad a Thref (Safle Rheoli ar y Ffin Gogledd Cymru) (Ymadael â’r UE) 2023
5.1
Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Gr?p Rhyngweinidogol ar gyfer yr Amgylchedd, Bwyd a Ffeiriau Gwledig
6.1
Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio
6.2
Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Llywydd: Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)
6.3
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)
6.4
Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023
6.5
Gohebiaeth gyda'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)
6.6
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Llywydd: Bil Mudo Anghyfreithlon
8
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 6) ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio): Adroddiad drafft
9
Fframweithiau Cyffredin: Materion o bwys
10
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Lleiaf): Adroddiad drafft
11
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol
12
Cyfiawnder yng Nghymru: Gohebiaeth ynghylch tystiolaeth lafar a ddarparwyd gan yr Arglwydd Bellamy KC, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder
13
Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): Adroddiad drafft