Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

29 April 2019

4.1
SL(5)406 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
5.1
SL(5)409 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019
6.1
SL(5)398 – Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio am Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) (Cymru) 2019
7.1
C(5)032 - Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 6, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2019
8.1
WS-30C(5)128 - Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019
8.2
WS-30C(5)129 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
8.3
WS-30C(5)130 - Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019
9.1
Llythyr gan Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd: Rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018
9.2
Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
9.3
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2019
9.4
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Diwygio is-ddeddfwriaeth - amserlenni
9.5
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C
9.6
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Drafftio rheoliadau
9.7
Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir
9.8
Llythyr gan y Parchedig Gethin Rhys, Cytûn, at y Prif Weinidog: Trefniadau ar gyfer deddfwriaeth ddatganoledig cyn ac ar ôl Brexit
9.9
Llythyr gan y Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Bil Masnach y DU - Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol
9.10
Llythyr gan y Cyfreithiwr Cyffredinol at y Cwnsler Cyffredinol: Bil Deddfwriaeth (Cymru)
12
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth
13
Gorchymynion Cychwyn