Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

12 June 2019

3.1
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 2 Mai ynghylch Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
3.2
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Ymateb CAFASS Cymru i'r pwyntiau penodol mewn perthynas â Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
3.3
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Adroddiad ymchwil ar ymwybyddiaeth y cyhoedd a barn am Fil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
5
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – Trafod y dystiolaeth
6
Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - Trafod yr adroddiad drafft
7
Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor