Y Pwyllgor Cyllid

19 September 2019

2.1
Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Hawliau pleidleisio i garcharorion - 23 Gorffennaf 2019
2.2
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Datganiad o Egwyddorion ar gyfer Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol - 19 Gorffennaf 2019
2.3
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at Mike Hedges - Cyfalaf trafodion ariannol - 16 Awst 2019
2.4
Llythyr gan Lywodraeth Cymru at y Gwir Anrhydeddus Nicky Morgan AS - Tystiolaeth ysgrifenedig i ymchwiliad Pwyllgor y Trysorlys i anghydbwysedd rhanbarthol yn economi’r DU - 9 Awst 2019
2.5
Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - Cyfrannu at yr adroddiad cyntaf ar genedlaethau'r dyfodol - 9 Awst 2019
2.6
Ymateb y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd i adroddiad y Pwyllgor ynghylch y gwaith craffu a wnaed ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-20 - 19 Awst 2019
4
Trafod papur cwmpasu ar daliadau cadw yn y sector adeiladu
5
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod gohebiaeth sydd wedi dod i law
6
Swyddfa Archwilio Cymru - Astudiaeth gwerth am arian: Lwfansau Costau Teithio
7
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Penodi cynghorydd arbenigol
8
Trafod y flaenraglen waith
9
Trafod llythyr gan y Llywydd - Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 a diwygio’r Rheolau Sefydlog
11
Ymchwiliad i broses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Trafod y dystiolaeth
12
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Amserlen ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 13 Medi 2019