Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

20 May 2019

2.1
SL(5)412 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
3.1
SL(5)411 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019
4.1
Llythyr gan y Llywydd at y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
4.2
Llythyr gan y Llywydd at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Gweinidog Addysg: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
4.3
Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: SL(5)409 – Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019
4.4
Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
6
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – materion allweddol
7
Deddfu ar gyfer y Cytundeb Ymadael rhwng y DU a'r UE: Diweddariad