Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

03 October 2022

2.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: ymgynghoriad ar gyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
2.2
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl
2.3
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Threchu Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig
2.4
Gohebiaeth gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Adroddiad ar bwysau costau byw
2.5
Gohebiaeth â’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: yr argyfwng costau byw
2.6
Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol
2.7
Gohebiaeth â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: monitro data mewn perthynas â darpariaeth iechyd meddwl i fenywod mudol
2.8
Gohebiaeth â’r Dirprwy Brif Gwnstabl Amanda Blakeman: ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol
2.9
Gohebiaeth â’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
2.10
Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at yr Ysgrifennydd Parhaol: archwilio gosod amcanion llesiant
2.11
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad i’r Llywydd ynghylch y Bil Hawliau
2.12
Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)
5
Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus: sesiwn dystiolaeth weinidogol – ystyried y dystiolaeth
6
Blaenraglen waith
6
Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol – ystyried yr adroddiad drafft