Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

09 January 2020

4
Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth
5
Adolygiad ar y cyd o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Sesiwn friffio ffeithiol gyda Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
6
Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru
7
Deintyddiaeth yng Nghymru: Rhaglen Ddiwygio Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol 2019
8
Cyfarwyddyd Gweinidogol – Trefniadau pensiwn y GIG ar gyfer 2019/20