Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

02 July 2018

3.1
Papur 1 - Gohebiaeth gan Simon Thomas, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynglŷn â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 - 21 Mehefin 2018
3.2
Papur 2 - Gohebiaeth gan Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynglŷn â'r cytundeb rhynglywodraethol ar Fil yr UE (Ymadael) - 21 Mehefin 2018
3.3
Papur 3 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynglŷn â'r Fforwm Gweinidogol newydd - 26 Mehefin 2018
5
Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r Gweinidog Tai ac Adfywio - trafod y dystiolaeth
6
Blaenraglen waith