Y Pwyllgor Cyllid

25 September 2019

4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
5
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth
6
Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft
7
Papur cwmpasu: Effaith amrywiadau mewn trethi cenedlaethol ac is-genedlaethol
8
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Dull craffu
9
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog – parodrwydd Brexit a chyllid yr UE – 20 Medi 2019