Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

27 March 2019

3.1
Papur i'w nodi 1 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng y Cynulliad a Llywodraeth Cymru
3.2
Papur i'w nodi 2 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru – gweithredu Deddf Cymru 2014
6
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth