Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

11 March 2019

3.1
SL(5)353 - Gorchymyn Llywodraeth Leol (Cynorthwywyr i Grwpiau Gwleidyddol) (Tâl) (Cymru) (Diwygio) 2019
3.2
SL(5)334 - Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2019 **MAY MOVE TO REPORTING
4.1
SL(5)363 - Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
4.2
SL(5)377 - Rheoliadau Safonau a Labelu Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
5.1
SL(5)333 - Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Cymru) 2019
5.2
SL(5)342 – Rheoliadau Parodrwydd i Ddal Carbon (Gorsafoedd Cynhyrchu Trydan) (Diwygio) (Cymru) 2019
5.3
SL(5)336 – Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
5.4
SL(5)337 - Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
5.5
SL(5)338 - Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019
6.1
SL(5)356 – Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) (Diwygio) 2019
7.1
SL(5)349 - Cod Ymarfer – Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2019
7.2
SL(5)350 - Cod Ymarfer – Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018
7.3
SL(5)352 - Canllawiau statudol ar gyfer comisiynu gwasanaethau VAWDASV yng Nghymru
8.1
WS-30C(5)118 - Rheoliadau Bwyd (Diwygiad) (Ymadael â'r UE) 2019
8.2
WS-30C(5)123 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
8.3
WS-30C(5)124 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2019
9.1
Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Rheoliadau Asesu Cydymffurfiaeth (Cytundebau Cydnabyddiaeth Gilyddol) 2019
9.2
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit ynghylch Rheoliadau Herio Dilysrwydd Offerynnau'r UE (Ymadael â'r UE) 2019
9.3
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at y Prif Weinidog ynghylch Craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol
9.4
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol) - Gohebiaeth
11
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth
12
Bil Deddfwriaeth (Cymru): Adroddiad Drafft
13
Blaenraglen Waith
14
Trafodaeth ar Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit