Y Pwyllgor Cyllid

24 April 2024

2.1
PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar yr ail gyllideb atodol 2023-24 – 18 Mawrth 2024
2.2
PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyllid: Cyfarfod y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol - 19 Mawrth 2024
2.3
PTN 3 - Llythyr gan Gomisiwn y Senedd: Rhagor o wybodaeth am argymhellion a wnaed yn adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar y gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft y Comisiwn ar gyfer 2024-25 - 19 Mawrth 2024
2.4
PTN 4 - Llythyr gan Gomisiwn y Senedd: Ymateb i argymhellion a wnaed yn adroddiad y Pwyllgor ar oblygiadau ariannol Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) - 20 Mawrth 2024
2.5
PTN 5 - Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Newid Hinsawdd: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad a Rhydd-ddaliad - 19 Mawrth 2024
2.6
PTN 6 – Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Rhentwyr (Diwygio) - 19 Mawrth 2024
2.7
PTN 7 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Rhentwyr (Diwygio) - 8 Ebrill 2024
2.8
PTN 8 - Llythyr ar y cyd gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Cyllid: Deddfau Trethi Cymru etc. (Deddf Pŵer i Addasu) 2022: Adran 6 (Adolygiad o weithrediad ac effaith y Ddeddf hon) - 19 Mawrth 2024
2.9
PTN 9 - Llythyr oddi wrth Philip Rycroft: Gwybodaeth ychwanegol am Gysylltiadau Rhynglywodraethol Cyllidol - 11 Ebrill 2024
2.10
PTN 10 - Ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar oblygiadau ariannol y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) - 11 Ebrill 2024
2.20
PTN 11 - Ymateb gan yr Aelod sy'n Gyfrifol i argymhellion adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar oblygiadau ariannol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) - 15 Ebrill 2024
6
Goblygiadau ariannol Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol): Trafod y dystiolaeth
7
Cysylltiadau rhynglywodraethol cyllidol: Trafod y dystiolaeth
8
Aelodaeth Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
9
Cynnig i gyfarwyddo'r Pwyllgor Cyllid ynghylch Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
10
Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2025-26: Dull gweithredu o ran ymgysylltu