Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

24 March 2020

2.1
SL(5)517 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2020
3.1
SL(5)514 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig) (Cymru) 2020
3.2
SL(5)518 - Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio Atodlen 2) (Cymru) 2020
4.1
SL(5)515 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020
4.2
SL(5)519 - Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) (Diwygio) 2020
6.1
Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 8)
6.2
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Llywydd: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020
8
Trafod offerynnau statudol