Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

21 November 2022

4
Profiadau yn y system cyfiawnder troseddol – trafod y dystiolaeth
6
Papurau i'w nodi
6.1
Llythyr gan y Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (Cymru) at y Cadeirydd ynghylch effaith yr argyfwng costau byw ar hawliau menywod
6.2
Llythyr gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch y Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol
6.3
Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch y gwrandawiad cyn penodi Comisiynydd Genedlaethau'r Dyfodol
6.4
Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog ynghylch gwaith crafu ar oblygiadau ariannol Biliau
7
Gwrandawiad cyn penodi: ystyried y dystiolaeth a chytuno ar adroddiad drafft
8
Blaenraglen waith
9
Adroddiad monitro y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: diweddariad