Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

14 July 2022

3.1
Blaenraglen Waith
3.2
Blaenraglen Waith
3.3
Blaenraglen Waith
3.4
Blaenraglen Waith
3.5
Absenoldeb disgyblion
3.6
Absenoldeb disgyblion
3.7
Absenoldeb disgyblion
3.8
Absenoldeb disgyblion
3.9
P-06-1161 Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn
3.10
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24
3.11
Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
5
Absenoldeb disgyblion - trafod y materion allweddol
6
Plant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal - trafod cwmpas a dull gweithredu
7
Blaenraglen waith yr hydref - diweddariad llafar ar y dull o gynnal gwaith
craffu blynyddol
8
Gweithgareddau'r Pwyllgor - diweddariad ar lafar