Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

18 September 2019

4.1
Gohebiaeth â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
4.2
Gohebiaeth â’r Gweinidog Addysg ynghylch Addysgu Hanes Cymru
4.3
Llythyr at y Cadeirydd mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar: Reoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
4.4
Gohebiaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ynghylch ei rôl wrth fynd i’r afael â thlodi cymdeithasol
4.5
Gohebiaeth â’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch diweddariad ar y portffolio celfyddydau a diwydiannau creadigol.
4.6
Llythyr at y Cadeirydd gan Reolwr Wikimedia UK yng Nghymru ynghylch ffioedd trwyddedu
4.7
Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru at y Cadeirydd ynghylch yr Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf.
6
Ôl-drafodaeth breifat
7
Trafod yr adroddiad drafft: Radio cymunedol
8
Trafod y flaenraglen waith.