Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

27 June 2022

2.1
SL(6)210 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2022
3.1
SL(6)212 - Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2022
3.2
SL(6)214 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2022
3.3
SL(6)213 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 8) 2022
4.1
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Weinidog yr Economi, a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Fframweithiau Cyffredin Dros Dro ar gyfer Taliadau Hwyr a Chaffael
5.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 2022
6.1
Mesur Hawliau Llywodraeth y DU
6.2
Gohebiaeth gan Cyswllt Amgylchedd Cymru, Awyr Iach Cymru a Greener UK at y Prif Weinidog: Mae Cymru angen mynediad at gyfiawnder amgylcheddol
8
Deddfau Cydgrynhoi’r Senedd: Rôl y pwyllgor cyfrifol
9
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Ar-lein: Trafod yr adroddiad drafft
10
Cytundeb Masnach a Chydweithredu y DU a’r UE