Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

15 July 2019

2.1
SL(5)429 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
2.2
SL(5)431 - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Cyffordd 40 (Tai-bach) i Gyffordd 42 (Earlswood), Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2019
3.1
WS-30C(5)138 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) a Milfeddygon (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
4.1
SICM(5)24 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Rhywogaethau Goresgynnol Estron, Hawliau Bridwyr Planhigion a Hadau (Diwygio ac ati) Rheoliadau (Ymadael â’r UE) 2019
5.1
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
7
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Adroddiad drafft
8
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Gemau’r Gymanwlad Birmingham
9
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â gwaith yn y dyfodol
10
Blaenraglen waith