Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

27 April 2022

2.1
Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (3 Mawrth 2022)
2.2
Ymgyrch recriwtio WECare: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (8 Mawrth 2022)
2.3
Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (7 Mawrth 2022)
2.4
Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: diweddariad - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (29 Mawrth 2022)
2.5
Ymchwiliad i Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru: Ymateb gan Lywodraeth Cymru i lythyr gan y Cadeirydd (29 Mawrth 2022)
6
Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hyn: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
7
Ailstrwythuro Uwch-reolwyr Llywodraeth Cymru: Papur cwmpasu