Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

11 December 2019

3
Papurau i'w nodi
3.1
Llythyr gan y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)
3.2
Llythyr gan y Gymdeithas Gwarchod Meddygol ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)
3.3
Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn
5
Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trefn y drafodaeth
6
Busnes Pawb: Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru - Gwaith dilynol
7
Blaenraglen Waith: Trafod y blaenraglen waith