Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

17 October 2022

2.1
SL(6)265 - Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2022
3.1
SL(6)260 - Rheoliadau’r Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022
4.1
SL(6)242 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022
4.2
SL(6)266 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir etc.) (Diwygio) (Cymru) 2022
5.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022
5.2
Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Rheoliadau Cynhyrchion Bioladdol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio) 2022
6.1
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Papur Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol
6.2
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)
8
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon
9
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol (Memorandwm Rhif 1 a Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Caffael: Adroddiad drafft
10
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd): Adroddiad drafft
11
Pwyllgor Materion Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi: Ymchwiliad i berthynas y DU a'r UE yn y dyfodol
12
Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Trafod yr ohebiaeth