Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

16 April 2018

3.1
SL(5)200 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2018
4.1
SL(5)205 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Diwygio) 2018
4.2
SL(5)204 - Rheoliadau Llywodraethu Digidol (Cyrff Cymreig) (Cymru) 2018
5.1
SL(5)203 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2018
8.1
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)
8.2
Llythyr gan y Llywydd: Adroddiad Llywodraethiant yn y DU ar ôl Gadael yr Undeb Ewropeaidd
8.3
Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)
8.4
Llythyr gan Simon Thomas AC, Aelod sy'n Gyfrifol am Fil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)
8.5
Datganiad Llywodraeth Cymru: Bil Deddfwriaeth Drafft (Cymru)
8.6
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)
8.7
Nodyn ar Ddigwyddiad IWA ar Effaith Bil Ymadael â'r UE ar ddeddfwrfeydd datganoledig
10
Trafod tystiolaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru
11
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Y datblygiadau diweddaraf
12
Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Crynodeb o'r adroddiad drafft o'r dystiolaeth