Y Pwyllgor Cyllid

13 March 2019

2.1
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwaith craffu ar Fil Awtistiaeth (Cymru) yn ystod Cyfnod 1 – ymateb Llywodraeth Cymru
2.2
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Cynllun gwaith polisi treth Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019
2.3
Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru: Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil – cynyddu cyfraniadau cyflogwyr yn 2019
4
Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – Sesiwn friffio technegol
5
Papur cwmpasu: Cynigion y gyllideb flynyddol gan gyrff a gyllidir yn uniongyrchol
6
Gwaith craffu cydamserol ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Trafod yr adroddiad drafft