Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

15 October 2018

3.1
Papur 1 i'w nodi - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru - 8 Hydref 2018
3.2
Papur 2 i'w nodi - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch craffu ar reoliadau a wnaed o dan y Bil Masnach - 8 Hydref 2018
3.3
Papur 3 i'w nodi - Hawlenni cludo nwyddau ar ôl Brexit, Cymdeithas Cludo Nwyddau - 9 Hydref 2018
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
5
Polisi masnach y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth
6
Monitro Negodiadau'r UE
7
Blaenraglen Waith