Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

04 March 2019

3
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn friffio technegol gan swyddogion
4
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Cynigion ar gyfer gwaith allgymorth
5.1
SL(5)319 - Rheoliadau Trefniadau ar gyfer Cynhorthwy i Bersonau sy’n Cyflwyno Sylwadau (Cymru) 2019
5.2
SL(5)321 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol a Chofrestru) (Cymru) (Diwygio) 2019
5.3
SL(5)323 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
5.4
SL(5)331 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2019
6.1
SL(5)325 - Rheoliadau Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
6.2
SL(5)328 - Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni a’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
6.3
SL(5)329 - Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
6.4
SL(5)330 - Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
7.1
SL(5)320 – Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2019
7.2
SL(5)322 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) a (Asesiad Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019
7.3
SL(5)326 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-Ddeddfwriaeth) 2019
7.4
SL(5)327 - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
8.1
SL(5)324 - Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
9.1
SICM(5)20 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gofal Iechyd Trawsffiniol a Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) 2019
9.2
SICM(5)21 - Rheoliadau Cyd-drefnu Nawdd Cymdeithasol (Buddion mewn Nwyddau neu Wasanaethau etc.) (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019
10.1
WS-30C(5)101 - Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2019
10.2
WS-30C(5)104 - Rheoliadau Mesurau’r Farchnad (Safonau Marchnata) (Diwygio Deddfwriaeth Uniongyrchol yr UE) (Ymadael â’r UE) 2019
10.3
WS-30C(5)105 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cyllido, Rheoli a Monitro) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
10.4
WS-30C(5)106 - Rheoliadau Cynlluniau Taliadau Mesurau’r Farchnad (Diwygiadau) (Ymadael â’r UE) 2019
10.5
WS-30C(5)107 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a Dyframaethu (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) 2019
10.6
WS-30C(5)108 - Rheoliadau Glanedyddion (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
10.7
WS-30C(5)109 - Rheoliadau Cymorth Gwladol (Amaethyddiaeth a Physgodfeydd) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
10.8
WS-30C(5)110 - Rheoliadau’r Amgylchedd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
10.9
WS-30C(5)111 - Rheoliadau Bwyd, Diod, Meddyginiaethau A gweddillion Milfeddygol (Diwygio Etc) (Ymadael Â’r UE) 2019
10.10
WS-30C(5)112 - Rheoliadau Mesurau’r Farchnad (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
10.11
WS-30C(5)113 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Iechyd Planhigion, Hadau a Thatws Hadyd (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
10.12
WS-30C(5)114 - Rheoliadau Cynhyrchu a Rheoli Organig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
10.13
WS-30C(5)115 - Rheoliadau Amaethyddiaeth (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019
10.14
ws-30c-116 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Darpariaethau Atodol Cyllido, Rheoli a Monitro) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
10.15
WS-30C(5)117 - Rheoliadau Amaethyddiaeth (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019
10.16
Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
10.17
Rheoliadau Bwyd a Ffermio (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
10.18
Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd…
10.19
Dileu a Rheoli Afiechydon Milheintiol….
11.1
Llythyr gan y Gwir Anrh. Arglwydd Trefgarne, Cadeirydd y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â WS-30C(5)81 – Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Ymadael â’r UE) 2019
11.2
Gohebiaeth mewn perthynas â pNeg(5)08 – Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2019
11.3
Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig sy’n ymwneud â SICM(5)18 – Rheoliadau Gwrteithiau a Deunydd Amoniwm Nitrad (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
13
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Y Bil Masnach
14
Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018: Diweddariad