Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

17 September 2018

3.1
Papur i’w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch y fenter @Senedd - 19 Gorffennaf 2018
3.2
Papur i’w nodi 2 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru ynghylch goblygiadau cydraddoldeb a hawliau dynol Brexit - 23 Gorffennaf 2018
3.3
Papur i’w nodi 3 - Gohebiaeth gan Syr William Cash, Cadeirydd Pwyllgor Craffu Ewrop a'r Arglwydd Boswell, Cadeirydd Pwyllgor Dethol yr UE at Dominic Raab AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ynghylch craffu ar ddogfennau'r UE yn ystod cyfnod pontio neu gyfnod gweithredu ar ôl ymadael - 24 Gorffennaf 2018
3.4
Papur i’w nodi 4 - Gohebiaeth gan David Lidington AS, Gweinidog Swyddfa'r Cabinet i'r Arglwydd McFall o Alcluith ynghylch gweithgarwch rhynglywodraethol yn ymwneud â Brexit - 25 Gorffennaf 2018
3.5
Papur i’w nodi 5 - Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y gwaith dilynol ar sesiwn graffu 2 Gorffennaf - 2 Awst 2018
3.6
Papur i’w nodi 6 - Gohebiaeth gan Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ynghylch polisi masnach ar ôl Brexit a'r goblygiadau i Gymru - 3 Awst 2018
3.7
Papur i’w nodi 7 - Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch Cyfraith yr UE yng Nghymru: Beth fydd yn digwydd yn ystod cyfnod pontio Brexit? - 10 Awst 2018
3.8
Papur i’w nodi 8 - Gohebiaeth gan Robin Walker AS, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar gyfer Ymadael â'r UE ynghylch Cyfraith yr UE yng Nghymru: Beth fydd yn digwydd yn ystod cyfnod pontio Brexit? - 13 Awst 2018
3.9
Papur i’w nodi 9 - Gohebiaeth gan Julie James, Arweinydd y Tŷ at Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, ynghylch y materion gweithredol sy’n ymwneud â chraffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 – 28 Awst 2018
3.10
Papur i’w nodi 10 - Gohebiaeth gan David Lidington AS, Gweinidog Swyddfa’r Cabinet, ynghylch y trefniadau ar gyfer Fforwm y Gweinidogion ar Drafodaethau’r UE – 3 Medi 2018
3.11
Papur i’w nodi 11 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru, ynghylch y cais am y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran yr argymhellion yn yr adroddiad ar ‘Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?’ – 10 Medi 2018
3.12
Papur i’w nodi 12 - Gohebiaeth oddi wrth Robin Walker AS, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar gyfer Ymadael â'r UE ynghylch y berthynas ag Ewrop yn y dyfodol – 11 Medi 2018
5
Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru - trafod y dystiolaeth
6
Monitro trafodaethau'r UE