Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

11 March 2021

4.1
Llythyr gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Rheoleiddio yn y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau ynghylch cyhoeddi adolygiad i'r dull o ddatblygu modelau ystadegol ar gyfer dyfarnu graddau yn 2020
4.2
Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cyfarfod Gweinidogol Sector Gwaith Cynhwysiant Digidol y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig
4.3
Crynodeb o'r drafodaeth ford gron a gynhaliwyd gyda'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y cynnydd a wnaed o ran hawliau plant yng Nghymru.
6
COVID-19: Trafod y dystiolaeth