Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

25 June 2018

2.1
SL(5)229 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hepgoriadau o’r Gofrestr a Gyhoeddwyd) (Cymru) 2018
3.1
SL(5)227 - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018
3.2
SL(5)228 - Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Diwygio) (Cymru) 2018
4.1
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig: SL(5)208 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2018
4.2
Gohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael) a'r Cytundeb Rhynglywodraethol
4.3
Llythyr gan y Llywydd: Llywodraethiant yn y DU ar ôl ymadael â'r Undeb Ewropeaidd
4.4
Gohebiaeth mewn cysylltiad ag ymchwiliad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i Gyraith yr UE yng Nghymru: Trefniadau pontio Brexit
6
Comisiwn Cyfiawnder i Gymru: Tystiolaeth ddrafft
7
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Adroddiad drafft
8
Y Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol: Adroddiad drafft
9
Bil yr UE (Ymadael): Y wybodaeth ddiweddaraf