Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

25 June 2018

4.1
Papur i'w nodi 1 – Gohebiaeth oddi wrth Greg Hands AS, y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach, ynghylch goblygiadau polisi masnach y dyfodol – 11 Mehefin 2018
4.2
Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog ynghylch yr UE (y Bil Ymadael) a chyfraith amgylcheddol – 14 Mehefin 2018
4.3
Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth oddi wrth Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y cytundeb rhynglywodraethol ar Fil yr UE (Ymadael) - 19 Mehefin 2018
4.4
Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb rhynglywodraethol ar Fil yr UE (Ymadael) - 19 Mehefin 2018
4.5
Papur i’w nodi 5 – Gohebiaeth oddi wrth y Llywydd at Karl Heinz Lambertz, Llywydd Pwyllgor y Rhanbarthau Ewrop ynghylch Pwyllgor y Rhanbarthau – 19 Mehefin 2018
4.6
Papur i’w nodi 6 – Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y cytundeb rhynglywodraethol rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU – 19 Mehefin 2018
4.7
Papur i’w nodi 7 - Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch yr ymchwiliad i’r cyfnod pontio ar gyfer gadael yr UE – 19 Mehefin 2018
4.8
Papur i’w nodi 8 – Gohebiaeth oddi wrth Robin Walker AS, yr Is-ysgrifennydd Seneddol dros Ymadael â’r UE, ynghylch yr ymchwiliad i’r cyfnod pontio ar gyfer gadael yr UE – 20 Mehefin 2018
4.9
Papur i’w nodi 9 – Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi at Angus MacNeil AS, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Fasnach Ryngwladol, ynghylch strategaeth fasnach y DU ar ôl Brexit – 21 Mehefin 2018
6
Hub Cymru Africa – trafod y dystiolaeth
7
Sesiwn friffio ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)