Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

21 March 2022

3.1
Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Gwarchod y dyfodol – Y rhwystr gofal plant sy’n wynebu rhieni sy’n gweithio
3.2
Gohebiaeth gan Gomisiwn y Senedd ar ddefnyddio’r term BAME
3.3
Gohebiaeth gan Teithio Ymlaen ynghylch gweithredu Deddf Tai (Cymru)
3.4
Gohebiaeth gan y Bwrdd Ymddygiad Gorfodi ynghylch y broses o orfodi dyledion
5
Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn friffio gydag Archwilio Cymru
6
Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Trafod y dystiolaeth
7
Ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar gynigion i ddiwygio Deddf Hawliau Dynol 1998: trafod yr ohebiaeth ddrafft
8
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: gwaith craffu blynyddol – adroddiad drafft
9
Blaenraglen waith
10
Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: Adroddiad monitro