Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

24 January 2019

3.1
Gohebiaeth gan y Gwir Anrhydeddus Michael Gove AS at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch Bil Amaethyddiaeth y DU
3.2
Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch cyflawni llwybr carbon isel hyd at 2030
3.3
Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb 2019 – 2020 Llywodraeth Cymru
3.4
Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Reoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018
3.5
Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft 2019-2020 Llywodraeth Cymru
5
Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Pysgodfeydd y DU: trafod y dystiolaeth lafar