Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

06 January 2020

3.1
SL(5)482 - Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020
3.2
SL(5)478 – Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019
3.3
SL(5)481 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019
3.4
SL(5)484 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) (Diwygio) 2019
4.1
SL(5)476 – Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019
5.1
SL(5)479 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio
5.2
SL(5)480 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a Chywennod
6.1
SICM(5)27 - Rheoliadau Deddf Peilotiaeth 1987 (Diwygio) 2019
7.1
Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. Gwaith craffu gan y Cynulliad ar gytundebau rhyngwladol
7.2
Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Llywydd: Tynnu Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019 yn ôl
7.3
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau’r DU sy’n ymdrin ag ymadael â'r Undeb Ewropeaidd
7.4
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019
7.5
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2020
9
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) - briff