Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

13 February 2023

2.1
SL(6)316 - Rheoliadau Swyddi Barnwrol (Eistedd mewn Ymddeoliad – Swyddi Rhagnodedig a’u Disgrifiadau) (Cymru) 2023
2.2
SL(6)317 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2023
2.3
SL(6)320 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2023
2.4
SL(6)319 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2023
3.1
SL(6)318 - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
4.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
4.2
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol
4.3
Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Grŵp Rhyng-weinidogol Gweinidogion Iechyd y DU
4.4
Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2023
5.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) Llywodraeth y DU
5.2
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael
5.3
Gohebiaeth gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd, a Gweinidog yr Economi: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)
5.4
Papur briffio'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer yr ail ddarlleniad o Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) yn Nhŷ'r Arglwyddi
5.5
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Capasiti Llywodraeth Cymru i ddeddfu
5.6
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)
8
Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor - y camau nesaf
9
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio): Adroddiad drafft
10
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio Adroddiad drafft
11
Cytundebau rhyngwladol