Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

05 July 2018

5.1
Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn dilyn y sesiwn ar Awtomeiddio ac Economi Cymru - Strategaeth Ddiwydiannol y DU
5.2
Gwybodaeth ychwanegol gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn dilyn y sesiwn ar Awtomeiddio ac Economi Cymru
5.3
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch amaethyddiaeth fanwl yn dilyn y sesiwn ar Awtomeiddio ac Economi Cymru
5.4
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y Flaenraglen Waith: meysydd o ddiddordeb a rennir (Yn berthnasol i eitem 9 ar yr agenda)
5.5
Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch y costau ariannol sydd ynghlwm wrth brosiectau cefnffyrdd mawr - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru
5.6
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20, a chrynodeb o'r trafodaethau a gafwyd mewn digwyddiad rhanddeiliaid
5.7
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth at Bwyllgor Dethol Tŷ'r Cyffredin ar Fasnach Ryngwladol
7
Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy'n deillio o'r Bil Ardrethu Annomestig (Meithrinfeydd Planhigion) ('y Bil')
8
Trafod yr adroddiad drafft
9
Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu - Ymchwil ac Arloesi Cymru: Craffu Cyn Deddfu