Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

10 June 2019

2.1
SL(5)412 – Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
3.1
Llythyr gan y Comisiwn Etholiadol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
3.2
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Gorchmyn Adran 109
3.3
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
5
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau)
6
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft